Tranh luận nóng

Tin vui về tiền lương đối với cán bộ, công chức

Thứ Tư, 01/01/2020 13:41

(Tin tức thời sự) - Đối với các địa phương có số thu thấp, không đảm bảo chi cải cách tiền lương, sẽ được điều tiết từ nguồn ngân sách Trung ương.

Triển khai nhiều công việc để cải cách lương vào năm 2021

Nghị quyết số 27-NQ/TW (về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp) đã đề ra mục tiêu từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị, tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính của cán bộ, công chức, viên chức.

Trả lời báo chí, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kỳ vọng mức lương mới sẽ bảo đảm được đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động; góp phần giảm tình trạng tham nhũng, kể cả tham nhũng “vặt” trong hệ thống cơ quan hành chính, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, sau một năm kể từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết 27, Chính phủ, Quốc hội và Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương đã triển khai nhiều công việc để có thể thực hiện cải cách lương vào năm 2021.

Đáng lưu ý, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào ngày 20/11/2019, trong đó thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 27 về tiền lương trong doanh nghiệp vào trong dự thảo Bộ luật như: Bổ sung quy định mức lương tối thiểu theo giờ (ngoài mức lương tối thiểu theo tháng hiện hành); quy định mức lương tối thiểu xác định dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường, chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, quan hệ cung, cầu lao động…

Đồng thời kiện toàn Hội đồng tiền lương quốc gia (bổ sung thêm chuyên gia độc lập); quy định thang lương, bảng lương theo hướng Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp (bỏ quy định về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động), giao cho doanh nghiệp, người lao động xây dựng và thực hiện.

Tin vui ve tien luong doi voi can bo, cong chuc
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Tiền đâu để cải cách tiền lương?

Trước băn khoăn về vấn đề "tiền đâu" để thực hiện cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, Nghị quyết số 27-NQ/TW đã nêu một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện cải cách chính sách tiền lương là quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải phấn đấu tăng trưởng kinh tế, thực hiện cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng tỷ trọng thu nội địa, dành 40% tăng thu thực hiện của ngân sách trung ương và 70% tăng thu thực hiện so với dự toán của ngân sách địa phương để bố trí nguồn cải cách tiền lương.

Vì vậy, để thực hiện được cải cách chính sách tiền lương, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đúng các giải pháp tài chính, ngân sách tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Đối với các địa phương có số thu thấp, không đảm bảo chi cải cách tiền lương, sẽ được điều tiết từ nguồn ngân sách Trung ương. Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 86/2019/QH14 và Nghị quyết 87/2019/QH14 về giao dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó đã thể chế hóa các chủ trương của Nghị quyết số 27-NQ/TW để làm cơ sở triển khai thực hiện, xác định rõ các giải pháp dành nguồn để cải cách tiền lương từ năm 2021.

Một giải pháp đột phá để cải cách tiền lương là sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Đánh giá kết quả công tác này, Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đã đạt được một số kết quả.

Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hội có tính chất đặc thù, biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với tổng biên chế được giao năm 2015.

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc khối Chính phủ quản lý năm 2019 giảm so với năm 2015 là 50.547 người, trong đó giảm 4,26% tại địa phương, giảm 11,85% tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

Các bộ, cơ quan, địa phương đã kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập với việc thể chế hóa và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đặc biệt là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo nguồn bền vững cho cải cách chính sách tiền lương.

"Việc thực hiện nêu trên chỉ là kết quả bước đầu. Các bộ, ngành, địa phương cần phải tiếp tục quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, coi đây là công việc rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương một cách đồng bộ", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định: "Với sự quyết tâm cao của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, tôi tin sẽ chúng ta sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo đúng lộ trình".

Minh Thái