Tranh luận nóng

Cắt quyền lợi vật chất cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật

Thứ Hai, 02/09/2019 07:32

(Tin tức thời sự) - Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu là một chủ trương lớn nên cần phải nghiên cứu thận trọng.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.

Dự án luật này đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 7, dự kiến sẽ được tiếp tục thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 8 cuối năm nay.

Liên quan đến xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, thảo luận tại kỳ họp thứ 7, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Nhưng, đề nghị quy định rõ trong luật hình thức kỷ luật phải đi kèm theo hệ quả pháp lý nhất định về vật chất, tinh thần mà người bị xử lý phải chịu.

Một số ý kiến đề nghị trong luật chỉ quy định nguyên tắc và giao Chính phủ quy định cụ thể.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu là một chủ trương lớn nên cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, quan điểm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là quy định trong luật nguyên tắc chung trong xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm) và giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hệ quả của hình thức xử lý kỷ luật bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Cat quyen loi vat chat can bo nghi huu bi ky luat
Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật phải chịu kèm theo hệ quả nào đó, như cắt một số quyền lợi về vật chất mà người đó được hưởng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết đối với từng hình thức xử lý kỷ luật "cảnh cáo", "kỷ luật", "xóa tư cách" thì cán bộ, công chức còn phải chịu kèm theo hệ quả nào đó (ví dụ như cắt một số quyền lợi về vật chất mà người đó được hưởng).

Về một số ý kiến đại biểu cho rằng cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu không còn là cán bộ, công chức nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong thực tiễn, một số luật hiện hành cũng có những quy định điều chỉnh đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đối với dự thảo luật này, tuy là cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng hành vi vi phạm bị xử lý là hành vi xảy ra trong thời gian người đó đang còn công tác (đang là cán bộ, công chức) và vẫn nằm trong thời hiệu xử lý.

Do đó, việc quy định về vấn đề này trong luật theo hướng áp dụng quy định của luật đối với đối tượng khác (cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu) là phù hợp.

Sau khi chỉnh lý, khoản 5 điều 16 dự luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức quy định:

Việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

 

Minh Thái